لیست تجهیزات
دستگاه وایداس Vitek Immuno Diagnostic System
دستگاه وایداس Vitek Immuno Diagnostic System
کد دستگاه: ۱۰۰۹
معرفی دستگاه Liaison  (لیازون)
معرفی دستگاه Liaison (لیازون)
کد دستگاه: ۱۰۰۸
ایمونوآنالایزر Cobas e411
ایمونوآنالایزر Cobas e۴۱۱
کد دستگاه: ۱۰۰۷
معرفی دستگاه e-brid hybridization ساخت کمپانی Master Diagnostics
معرفی دستگاه e-brid hybridization ساخت کمپانی Master Diagnostics
کد دستگاه: ۱۰۰۶
معرفی دستگاه Real Time PCR ساخت کمپانی Applied Biosystems
معرفی دستگاه Real Time PCR ساخت کمپانی Applied Biosystems
کد دستگاه: ۱۰۰۵
سل کانتر سیسمکس  Sysmex-XN 1000
سل کانتر سیسمکس Sysmex-XN ۱۰۰۰
کد دستگاه: ۱۰۰۴