افزایش ظرفیت تولید واکسن کووایران به ۱۲ میلیون در ماه