تعرفه های جدید بیمه های تکمیلی از ابتدای تیر ماه اعمال میشود