لیست آزمایش‌ها
آزمایش قند خون ناشتا یا FBS
آزمایش قند خون ناشتا یا FBS
کد آزمایش: ۳۰۵۶
دکتر نسرین پازوکی
تشخیص آزمایشگاهی  HIV
تشخیص آزمایشگاهی HIV
کد آزمایش: ۳۰۳۶
بهنام قاسمی
دستورالعمل تزریق واکسن کووید در بیماران با سابقه مصرف داروهای ایمونوساپرسیو
دستورالعمل تزریق واکسن کووید در بیماران با سابقه مصرف داروهای ایمونوساپرسیو
کد آزمایش: ۳۰۳۵
بهنام قاسمی
PT با تعیین میزان INR
PT با تعیین میزان INR
کد آزمایش: ۳۰۲۸
بهنام قاسمی
اندازه گیری فیبرینوژن
اندازه گیری فیبرینوژن
کد آزمایش: ۳۰۳۲
بهنام قاسمی
تست سدیمانتاسیون (سرعت رسوب گلبولهای قرمز)
تست سدیمانتاسیون (سرعت رسوب گلبولهای قرمز)
کد آزمایش: ۳۰۳۰
بهنام قاسمی
زمان ترومبوپلاستین
زمان ترومبوپلاستین
کد آزمایش: ۳۰۲۹
بهنام قاسمی
شکنندگی اسمزی گلبول های قرمز
شکنندگی اسمزی گلبول های قرمز
کد آزمایش: ۳۰۳۱
بهنام قاسمی
لیشمانیا
لیشمانیا
کد آزمایش: ۳۰۳۳
بهنام قاسمی
مالاریا
مالاریا
کد آزمایش: ۳۰۳۴
بهنام قاسمی
CBC
CBC
کد آزمایش: ۲۰۳۴
بهنام قاسمی
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase - G6PD
Glucose ۶ Phosphate Dehydrogenase - G۶PD
کد آزمایش: ۲۰۳۵
بهنام قاسمی
HPLC
HPLC
کد آزمایش: ۲۰۳۶
بهنام قاسمی
Testostrone
Testostrone
کد آزمایش: ۲۰۳۳
بهنام قاسمی
هپاتیت
هپاتیت
کد آزمایش: ۲۰۳۲
بهنام قاسمی
17-OH Progestrone
۱۷-OH Progestrone
کد آزمایش: ۲۰۲۹
بهنام قاسمی
Estradiol
Estradiol
کد آزمایش: ۲۰۳۰
بهنام قاسمی
fPSA
fPSA
کد آزمایش: ۲۰۳۱
بهنام قاسمی
آزمایش TORCH
آزمایش TORCH
کد آزمایش: ۲۰۲۸
بهنام قاسمی
آنتی سی. سی. پی. (Anti-CCP)
آنتی سی. سی. پی. (Anti-CCP)
کد آزمایش: ۱۰۳۰
دکتر علی ملایری
آنتی بادی ضد سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)
آنتی بادی ضد سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)
کد آزمایش: ۱۰۲۸
دکتر علی ملایری
آنتی بادی ضد هسته سلول (آنا)
آنتی بادی ضد هسته سلول (آنا)
کد آزمایش: ۱۰۲۹
دکتر علی ملایری
آنتی بادی ضد دی. ان ای.
آنتی بادی ضد دی. ان ای.
کد آزمایش: ۱۰۲۷
دکتر علی ملایری
تی. اس. اچ.
تی. اس. اچ.
کد آزمایش: ۱۰۲۶
دکتر علی ملایری
تی ۳
تی ۳
کد آزمایش: ۱۰۲۵
دکتر علی ملایری
تیروکسین
تیروکسین
کد آزمایش: ۱۰۲۴
دکتر علی ملایری
فریتین
فریتین
کد آزمایش: ۱۰۲۳
دکتر علی ملایری
ویتامین دی
ویتامین دی
کد آزمایش: ۱۰۲۲
دکتر علی ملایری
آلفا فیتو پروتئین
آلفا فیتو پروتئین
کد آزمایش: ۱۰۲۰
دکتر علی ملایری
ایمونوگلوبولین ای
ایمونوگلوبولین ای
کد آزمایش: ۱۰۲۱
دکتر علی ملایری
سی. ای. 125 (کانسر آنتی ژن 125)
سی. ای. ۱۲۵ (کانسر آنتی ژن ۱۲۵)
کد آزمایش: ۱۰۱۹
دکتر علی ملایری
سی. ای. 15-3 (آنتی ژن کانسر 15-3)
سی. ای. ۱۵-۳ (آنتی ژن کانسر ۱۵-۳)
کد آزمایش: ۱۰۱۸
دکتر علی ملایری
RAST
RAST
کد آزمایش: ۳۷
دکتر علی ملایری
سی. ای. 19-9 (کانسر آنتی ژن 19-9)
سی. ای. ۱۹-۹ (کانسر آنتی ژن ۱۹-۹)
کد آزمایش: ۳۸
دکتر علی ملایری
هورمون آنتی مولرین
هورمون آنتی مولرین
کد آزمایش: ۳۶
دکتر علی ملایری
آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری
آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری
کد آزمایش: ۳۳
دکتر علی ملایری
تیروگلوبولین
تیروگلوبولین
کد آزمایش: ۳۵
دکتر علی ملایری
سی. اچ 50
سی. اچ ۵۰
کد آزمایش: ۳۴
دکتر علی ملایری
 Calprotectin
Calprotectin
کد آزمایش: ۳۱
دکتر علی ملایری
آنتی بادی ضد تیروگلوبولین
آنتی بادی ضد تیروگلوبولین
کد آزمایش: ۳۲
دکتر علی ملایری
آنتی بادی ضد کاردیولیپین
آنتی بادی ضد کاردیولیپین
کد آزمایش: ۲۹
دکتر علی ملایری
آنتی بادی ضد هپاتیت آ
آنتی بادی ضد هپاتیت آ
کد آزمایش: ۲۶
دکتر علی ملایری
آنتی تی. تی. جی. (آنتی بادی ضد گلوتامیناز بافتی)
آنتی تی. تی. جی. (آنتی بادی ضد گلوتامیناز بافتی)
کد آزمایش: ۲۸
دکتر علی ملایری
سی-پپتید
سی-پپتید
کد آزمایش: ۲۷
دکتر علی ملایری
آنتی بادی ضد اچ. سی. وی.
آنتی بادی ضد اچ. سی. وی.
کد آزمایش: ۲۴
دکتر علی ملایری
آنتی بادی های ضد هپاتیت  B
آنتی بادی های ضد هپاتیت B
کد آزمایش: ۲۵
دکتر علی ملایری
آنتی ژن سطحی هپاتیت بی.
آنتی ژن سطحی هپاتیت بی.
کد آزمایش: ۲۳
دکتر علی ملایری
آنتی بادی اچ. آی. وی.
آنتی بادی اچ. آی. وی.
کد آزمایش: ۲۲
دکتر علی ملایری
پروژسترون
پروژسترون
کد آزمایش: ۲۰
دکتر علی ملایری
پی. اس. آ.
پی. اس. آ.
کد آزمایش: ۲۱
دکتر علی ملایری
17 هیدروکسی پروژسترون
۱۷ هیدروکسی پروژسترون
کد آزمایش: ۱۶
دکتر علی ملایری
FSH
FSH
کد آزمایش: ۱۴
دکتر علی ملایری
دی. اچ ای. آ. (DHEA)
دی. اچ ای. آ. (DHEA)
کد آزمایش: ۱۵
دکتر علی ملایری
Beta hCG
Beta hCG
کد آزمایش: ۸
دکتر علی ملایری
LH
LH
کد آزمایش: ۱۳
دکتر علی ملایری
استروژن
استروژن
کد آزمایش: ۱۱
دکتر علی ملایری
پرولاکتین
پرولاکتین
کد آزمایش: ۱۲
دکتر علی ملایری
تستوسترون
تستوسترون
کد آزمایش: ۱۰
دکتر علی ملایری
دی دایمر
دی دایمر
کد آزمایش: ۹
دکتر علی ملایری